Pod Diablakiem OnLine
Pismo Mieszkańców i Sympatyków Ziemi Babiogórskiej

| Wirtualna Zawoja | Czytelnia | Szukaj | Poczta |pokaż spis treści
NR 4/2003:
Sesja i szkolenie


Radni podczas VI sesji Rady Gminy Zawoja. Fot. arch. GCKPiT. 27 marca br. odbyła się VI Sesja Rady Gminy w Zawoi. W czasie sesji każdy sołtys otrzymał kalendarz - poradnik, wydawany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sołtysów. Na forum ogólnopolskim sołtysi z dużym doświadczeniem i sukcesami w pracy dla społeczności lokalnej mogą wymieniać przydatne informacje i udzielać porad. Jednym z pomysłów jest KWOKA, czyli Koncepcja Wiejskich Ośrodków Kreowania Aktywności, koncepcja która sprawdziła się w wielu miejscowościach i którą można by myślę z powodzeniem zastosować w Zawoi.

Po sesji odbyło się szkolenie dotyczące samorządu publicznego, zamówień publicznych oraz ustawy antykorupcyjnej.

Ustawa antykorupcyjna obraża każdego samorządowca, ustawodawca z założenia traktuje samorządowców jak przestępców, którzy wykorzystują władzę i posiadane stanowisko dla prywatnych interesów. Trudno pracować dla dobra społeczności lokalnej w warunkach ogólnego braku zaufania publicznego. Radni nie kierują się przecież z założenia prywatnymi interesami. Działają w dobrej wierze i dbając o interes społeczności (gminy), często są niesprawiedliwie posądzani o urządzanie prywaty.

Postanowienia ustawy o przeciwdziałaniu korupcji dotyczą również naszego środowiska. Każdy radny, dyrektor, prezes, kierownik jakiejkolwiek instytucji gminnej nie może prowadzić działalności związanej z mieniem komunalnym gminy; osoby piastujące powyższe stanowiska nie mogą posiadać udziałów lub akcji w spółkach z udziałem gminy; nie mają prawa również zasiadać w zarządach spółek z udziałem gminy w ponad 50%. Osoby powyższe zobowiązane są składać corocznie zeznania majątkowe, swoje i swojej rodziny, w tym bliskich krewnych, tak obszerne zeznania majątkowe są jawne. Każdy obywatel ma prawo wglądu do zeznań majątkowych ww. osób.

Aparat wykonawczy gminy, którym jest Wójt Gminy, wraz ze swoimi pośrednimi i bezpośrednimi podwładnymi musi dobrze wzajemnie współpracować z aparatem ustawodawczym, którym jest Rada Gminy posiadająca moc stanowienia i kontrolowania. Nie istnieje już Zarząd Gminy i nie ma już zbiorowej odpowiedzialności za działanie gminy, za politykę gminy odpowiedzialny jest Wójt. Zbiorowa mądrość wszystkich radnych i wójta musi mieć na uwadze dobro ogółu. Wójt i Radni muszą patrzeć na sprawy gminy po gospodarsku.

Aby działania gminy były bardziej wydajne i efektywne coraz większa część zadań gminy powinna być realizowana poprzez prywatne firmy wyłaniane w drodze przetargów. Eliminujemy w ten sposób nieudolny aparat budżetowy, znacznie ograniczamy wysokie koszty administracji i uzyskujemy najlepszy efekt, przy niższych kosztach. Zasada powyższa ma zastosowanie do większości zadań urzędu gminy: gospodarki komunalnej, upowszechniania kultury i oświaty, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej itd. Warto nadmienić w tym miejscu, że Zakład Gospodarki Komunalnej w Zawoi został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która przystępuje do przetargów na równych warunkach ze wszystkimi innymi firmami zainteresowanymi realizowaniem zadań gminnych. Właśnie w tym przypadku nastąpiła w naszej miejscowości, zalecana przez prowadzącą szkolenie panią doktor, prywatyzacja usług publicznych.

Przeprowadzone szkolenie z pewnością przyczyni się do lepszego funkcjonowania naszej gminy.

(poj)

Do góry
"Wirtualna Zawoja"
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2003r.
webmaster