Pod Diablakiem OnLine
Pismo Mieszkańców i Sympatyków Ziemi Babiogórskiej

| Wirtualna Zawoja | Czytelnia | Szukaj | Poczta |pokaż spis treści
NR 6/2003:
Wiele zależy
od nas samych...

Każdemu mieszkańcowi naszej gminy zależy, a przynajmniej powinno zależeć, na tym, żeby w Zawoi żyło się lepiej. Wiadomą rzeczą jest, że nie zlikwidujemy od razu bezrobocia i nie uporamy się z wieloma problemami dręczącymi naszą miejscowość, ale możemy w miarę swoich możliwości przyczynić się do tego, aby nasze obejścia, skwerki, place zabaw czy brzegi rzeki były czyste i schludne.

Dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności zmienił się teren wokół przystanku i przyszłej remizy strażackiej w Zawoi Wilcznej. Fot. arch GCKPiT w Zawoi

Czasami wystarczy niewielu chętnych ludzi i dobry pomysł, aby przysiółek, w którym mieszkamy, stał się ładniejszy i atrakcyjniejszy dla nas samych i turystów, tak chętnie przyjeżdżających pod Babią Górę. Wiele zależy od nas samych, bo przecież "wspólnie budujemy wizerunek naszej miejscowości - dla dobra naszego i tych, co po nas".

Dobry pomysł miał radny Zawoi Górnej - Zbigniew Jordanek, który zorganizował spotkanie poświęcone problemom turystyki w tej części gminy. Odbyło się ono 9 maja 2003 roku, w jak zwykle gościnnym Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. Na spotkanie to zaproszono władze gminy: wójta pana Marka Listwana, zastępcę wójta pana Franciszka Klimasarę, sekretarza gminy panią Wandę Kudzię oraz skarbnika gminy panią Jadwigę Cieniawską. Obecny był także radny pan Zbigniew Makoś. Wśród zaproszonych gości byli także kierownicy domów wczasowych, właściciele kwater prywatnych i mieszkańcy Zawoi Górnej.

Otwierając spotkanie, pan Zbigniew Jordanek zwrócił uwagę na kwestię opłaty miejscowej w gminie Zawoja, popularnie zwanej opłatą klimatyczną. Środki finansowe uzyskane z tego tytułu pozwoliłyby na unowocześnianie infrastruktury turystycznej, takiej, jak skwery, tereny zielone, tablice informacyjne itp. Turystom wygodniej by się odpoczywało, a mieszkańcom lepiej żyło. Skarbnik gminy, odnosząc się do kwestii opłaty miejscowej, wyjaśniła sprawę jej pobierania oraz przedstawiła Uchwałę Nr II/20/2002 Rady Gminy w Zawoi z dnia 5 grudnia 2002 r. w tej sprawie. Przedstawiając rozliczenie tej opłaty w skali gminy, wskazała na fakt niesystematycznego jej pobierania w niektórych ośrodkach wczasowych czy domach prywatnych. Uchwała ta nie przez wszystkich, których dotyczy, jest wykonywana. Trzeba, aby właściciele kwater prywatnych jak i kierownicy domów wczasowych bez wyjątku pobierali tę opłatę, bo przecież pieniądze w ten sposób zebrane spożytkowane zostaną dla dobra wszystkich. W dyskusji, jaka po tych wystąpieniach się toczyła, podniesiono kwestię pozostawienia środków finansowych z pobieranej opłaty w Zawoi Górnej, przede wszystkim dlatego, że tutaj jest centrum turystyczne Zawoi i środki z opłaty są tutaj większe niż w pozostałych częściach gminy. Pan Marek Listwan zapewnił, że "każda złotówka zostanie rozliczona i pozostanie w Zawoi Górnej". Nie może być jednak sytuacji, kiedy jedni systematycznie będą od turystów pobierać taką opłatę, a drudzy, tłumacząc się niezrozumiałymi trudnościami, nie będą jej pobierać.

Wójt gminy zaapelował także do zebranych, aby wspólnie propagować nowy system segregacji śmieci. Jest to ważne z dwóch powodów, po pierwsze czystość w gminie, po drugie mniej wydatków niż dotychczas na wywóz śmieci, a zaoszczędzone w ten sposób środki można wydatkować na inne potrzebniejsze cele. Chociaż zdarzają się mankamenty w tym nowym systemie, to jednak wszyscy muszą podejść do tej sprawy z pełnym zrozumieniem tematu, bo nie ma innego wyjścia - śmieci trzeba segregować.

Zebrani na spotkaniu poruszyli także sprawę remontu drogi i dalszej budowy chodników. Jak poinformował pan Marek Listwan, do końca lipca br. zostanie odnowiona nawierzchnia na drodze od Zawoi Wideł do Zawoi Markowej.

W przyszłorocznym budżecie gminy zostaną zaplanowane środki na budowę chodnika z Wilcznej do Małych Wideł. Część kosztów budowy poniesie gmina, a część starostwo powiatowe, pozostałe środki uzyskane zostaną z funduszu SAPARD - Unii Europejskiej.

Powinna się także poprawić sprawa bezpieczeństwa w gminie ponieważ - jak poinformował pan wójt - zostanie w Zawoi przywrócony całodobowy posterunek policji z pięcioosobową obsadą (2 funkcjonariuszy operacyjnych i 3 poruszających się po terenie gminy).

W toku spotkania poruszano jeszcze inne sprawy, między innymi: zaangażowania społeczności lokalnej do zagospodarowywania swoich przysiółków, ogłoszenia np. konkursu na najładniej zagospodarowany przysiółek, czy problem współodpowiedzialności i współ finansowania remontów boiska szkolnego w Zawoi Wilcznej przez domy wczasowe i kwatery prywatne, bo przecież młodzież tam wypoczywająca bardzo często korzysta z - jedynego zresztą na tym terenie - obiektu sportowego. Dyskusja była czasami dosyć burzliwa, ale pokazała, jak potrzebne są takie spotkania, na których można wyjaśnić wiele spraw i spowodować, by mieszkańcy naprawdę czuli się odpowiedzialni za swoją część gminy.

Kończąc spotkanie, pan Zbigniew Jordanek podziękował wszystkim za przybycie i głos w dyskusji oraz dokonał podsumowania spotkania, stwierdzając:

- wszyscy kwaterodawcy odpowiedzialnie podejdą do pobierania opłaty miejscowej zgodnie z uchwałą Rady Gminy i będzie ona systematycznie pobierana, środki w ten sposób zebrane zostaną w Zawoi Górnej i wspólnie przedstawiciele domów wczasowych i kwater prywatnych będą decydowali o ich wydatkowaniu na określone cele,

- teren w pobliżu szkoły w Zawoi Wilcznej zostanie zagospodarowany - tak jak dotychczas - w czynie społecznym przez mieszkańców przysiółka,

- przy wyciągach narciarskich w Zawoi Czatoża zostanie wybudowana scena do celów kulturalno-rozrywkowych,

- 24 lipca br. zostanie zorganizowany festyn wspomagający budowę OSP w Zawoi Górnej.

Nowy radny wraz ze swoimi wyborcami chce zmienić chociaż trochę Zawoję Górną. Należy jedynie życzyć, aby wszystkie zamierzenia udało się zrealizować.

HBN

Do góry
"Wirtualna Zawoja"
Ostatnia aktualizacja: 05.07.2003r.
webmaster